Egzaminy z języka
polskiego w AEH

zapisz się
Rejestracja na egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 4-5 lutego 2024 r. odbędzie się 4 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00.

O certyfikacie

Certyfikat z języka polskiego jest jednym z obligatoryjnych warunków dla osób ubiegających się o obywatelstwo polskie. W przypadku obcokrajowca ubiegającego się o pracę w Polsce jest to także atut w oczach potencjalnych pracodawców.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w czerwcu 2021 roku uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego, a tym samym stała się jednym z nielicznych podmiotów w Polsce uprawnionych do przeprowadzania takich certyfikowanych egzaminów.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

O egzaminie

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Część pisemna egzaminu składa się z czterech modułów, które mają na celu sprawdzenie następujących umiejętności:
Czas trwania egzaminu jest różny – w zależności od wybranego poziomu. Czas potrzebny na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej Komisja określa na arkuszu egzaminacyjnym.

ROZUMIENIA ZE SŁUCHU
ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH
POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ
UMIEJĘTNOŚCI PISANIA
POZIOM B1
Egzamin na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut.
POZIOM B2
Egzamin na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut.
POZIOM C1
Egzamin na poziomie C1 trwa nie dłużej niż 250 minut
POZIOM C2
Egzamin na poziomie C2 trwa nie dłużej niż 290 minut

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

NA POZIOMACH B1 I B2:
trwa nie dłużej 15 minut
NA POZIOMIE C1:
trwa nie dłużej 20 minut
NA POZIOMIE C2:
trwa nie dłużej 30 minut
Część ustną egzaminu przeprowadza się po części pisemnej egzaminu w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym.

Opłaty

EGZAMIN NA POZIOMIE B1 I B2
150 EUR
EGZAMIN NA POZIOMIE C1 I C2
180 EUR
OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU
20 EUR
Przy dokonywaniu opłat należy wpłacić równowartość Euro w przeliczeniu na złotówki, biorąc pod uwagę kurs Euro podany na stronie NBP na dzień 31 listopada 2023 roku (dotyczy opłat za sesję 4-5 lutego 2024 r)

Rejestracja na egzamin

WYBIERZ POZIOM EGZAMINU

Poziom egzaminu
B2
termin egzaminu:
4-5 lutego 2024 r.
Wkrótce
Poziom egzaminu
B1
termin egzaminu:
4-5 lutego 2024 r.
Wkrótce

Masz pytania – skontaktuj się z nami!