Egzaminy państwowe z języka polskiego jako obcego w AEH w Warszawie

zapisz się language exams icon button

NAJBLIŻSZA SESJA EGZAMINACYJNA: 16-17 LISTOPADA 2024 R. POZIOMY B1 i C1 W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH.

O certyfikacie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przeprowadza państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego od 2021 roku.

Posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego jest jednym z obligatoryjnych warunków dla osób ubiegających się o obywatelstwo polskie. W przypadku obcokrajowca ubiegającego się o pracę w Polsce jest to także atut w oczach potencjalnych pracodawców.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego określają posiadane kompetencje znajomości języka niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

O egzaminie

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Czas trwania egzaminu zależny jest od wybranego poziomu.


CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Część pisemna egzaminu składa się z czterech modułów, które mają na celu sprawdzenie następujących umiejętności:

Czas trwania egzaminu jest różny – w zależności od wybranego poziomu. Czas potrzebny na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej Komisja określa na arkuszu egzaminacyjnym.


ROZUMIENIA ZE SŁUCHU
ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH
POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ
UMIEJĘTNOŚCI PISANIA
POZIOM B1
Egzamin na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut
POZIOM B2
Egzamin na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut
POZIOM C1
Egzamin na poziomie C1 trwa nie dłużej niż 250 minut
POZIOM C2
Egzamin na poziomie C2 trwa nie dłużej niż 290 minut

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

NA POZIOMACH B1 I B2:
trwa nie dłużej 15 minut
NA POZIOMIE C1:
trwa nie dłużej 20 minut
NA POZIOMIE C2:
trwa nie dłużej 30 minut

Część ustną egzaminu przeprowadza się po części pisemnej egzaminu w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym.

Opłaty

EGZAMIN NA POZIOMIE B1 I B2
150 EUR
EGZAMIN NA POZIOMIE C1 I C2
180 EUR
OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU
20 EUR

Rejestracja na egzamin

WYBIERZ POZIOM EGZAMINU

Poziom egzaminu
C1
termin egzaminu:
16-17 listopada 2024 r.
Wkrótce
Poziom egzaminu
B1
termin egzaminu:
16-17 listopada 2024 r.
Wkrótce

Masz pytania – skontaktuj się z nami!